Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023
Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Υγιεινής

1. Αίτηση

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

3. Τίτλος ειδικότητας

4. Πιστοποιητικό εγγραφής και άσκησης ειδικότητας από τον Ιατρικό Σύλλογο

5. Σε περίπτωση κοινού ιατρείου,το θεωρημένο από τον Ιατρικό Σύλλογο συμφωνητικό λειτουργίας ή καταστατικό για επανέλεγχο των οικονομικών όρων της συνεργασίας και της τήρησης της ιατρικής δεοντολογίας

6. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα του ακινήτου,όπου θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο (σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση του κανονισμού από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η εγκατάσταση ιατρείου)

7. Σχεδιαγράμματα κάτοψης του χώρου σε 2 αντίτυπα στα οποία θα αναγράφονται οι διστάσεις σε κλίμακα 1:50 και ο προορισμός του κάθε χώρου (σχεδιασμένος ο βασικότερος εξοπλισμός),θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ο οποίος θα πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ (84/2001 φεκ αρ. φύλ. 70 Τ Α)

8. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από την διεύθυνση πολεοδομίας

9. Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επίσημων αντιγράφων των παραστατικών κτίσης και κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού

10. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό εξοπλισμό ή υπέυθυνη δήλωση ότι ο ο εξοπλισμός του ιατρείου έγινε πριν το 2001

11. Αποδεικτικό ΔΟΥ περί είσπραξης παραβόλου 50.000 δρχ υπέρ του Δημοσίου

12. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει άλλη άδεια σε οποιαδήποτε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της χώρας

13. Αντίγραφο ποινικού μητρώου

14. Ένα χάρτινο ντοσιέ (με αυτιά)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Α/Α

ΧΩΡΟΙ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

m2

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

 

ΙΑΤΡΕΙΟ

 

10.00

 

 

Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος σε γραφείο ιατρού και εξεταστήριο που επικοινωνούν άμεσα Χ.Κ.Χ.

 

Γραφείο ιατρού

 

2.80

Εξεταστήριο

 

 

2.00

 

2

 

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

8.00

2.60

Μπορεί να περιλαμβάνεται και γραμματεία Χ.Κ.Χ.

3

W.C.

1.50

0.90

 Χ.Κ.Χ. = χώρος κύριας χρήσης,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού

Αναζήτηση
Αρθρα
Αρθρογράφοι
Ερωτήσεις - Απαντήσεις